ETYKA PUBLIKACYJNA

Zasady recenzowania tekstów

 1. Po otrzymaniu tekstu Kolegium Redakcyjne (członek Kolegium Redakcyjnego i redaktor naczelny „Poradnika Językowego”) dokonuje jego wstępnej kwalifikacji ze względu na zgodność z profilem czasopisma.
 2. Artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych. Recenzje zewnętrzne są anonimowe (zachowujemy zasadę anonimowości autorów i recenzentów).
 3. Zgodnie z zaleceniami MNiSW recenzenci zobowiązani są podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów pomiędzy recenzentem a autorem.
 4. Recenzje mają formę pisaną, stosuje się formularz recenzencki. Recenzje kończą się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu tekstu do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych, zdaniem recenzentów, poprawek) lub o jego odrzuceniu. Recenzent może dodatkowo w sposób opisowy uzasadnić swoją decyzję.
 5. Teksty, które wymagają poprawek, uzupełnień lub są niezgodne z zasadami redakcyjnymi przyjętymi w czasopiśmie, redakcja przesyła autorom w celu ich poprawienia, uzupełnienia.
 6. O dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu tekstu do druku decyduje na podstawie recenzji Kolegium Redakcyjne.
 7. Kryteria kwalifikacji: przyjmowane będą artykuły oryginalne zgodne z profilem „Poradnika Językowego”, które otrzymały dwie pozytywne recenzje dokumentujące poziom merytoryczny, metodologiczny oraz językowo-stylistyczny.
 8. Nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku są zamieszczane na stronie internetowej czasopisma i/lub w zeszycie 10.
 9. Autorzy artykułów nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie i publikację tekstów w „Poradniku Językowym”.

 

Standardy etyczne

Kolegium Redakcyjne „Poradnika Językowego” stosuje wytyczne Commitee on Publication Ethics (COPE) oraz zawarte w Kodeksie etyki pracownika naukowego (PAN 2020). Wszelkie kwestie etyczne dotyczące publikacji będą rozwiązywane zgodnie z tymi wytycznymi.

Linki:

COPE: https://publicationethics.org/sites/default/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

PAN: https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%c4%99.pdf (lub: https://instytucja.pan.pl/images/2020/uchwaly/zo-pan/Uchwala%20nr%202%20ZO%20PAN%202020.pdf)

 

Autorzy

 1. Autorzy informują o wszystkich osobach, które brały udział w tworzeniu artykułu. Autorstwo artykułu jest oparte na: znaczącym udziale w inicjowaniu idei naukowej, tworzeniu koncepcji oraz projektowaniu badań, na istotnym udziale w pozyskiwaniu danych, w analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz w istotnym wkładzie w szkicowanie i pisanie artykułu lub jego krytycznym poprawianiu z punktu widzenia zawartości intelektualnej.
 2. Wskazane jest, aby przy podawaniu afiliacji autorów został określony charakter ich wkładu. Redakcja „Poradnika Językowego” zwraca się z uprzejmą prośbą o ujawnianie faktycznego wkładu współautorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Obowiązek ten spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.
 3. Kolejność podawania nazwisk powinna być zgodna ze zwyczajem obowiązującym w danej dyscyplinie naukowej oraz zostać zaakceptowana przez wszystkich współautorów.
 4. Uzyskane wsparcie finansowe, jak również innego rodzaju pomoc w prowadzeniu badań, których efektem jest artykuł, powinny zostać stosownie zaznaczone.
 5. Ponowne publikowanie istotnych części pracy może zostać zaakceptowane tylko za zgodą jej redaktorów i zawsze należy podać odwołanie do pierwszej publikacji pracy.
 6. Autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o oryginalności autorskiej tekstów.

 

Recenzenci

 1. Recenzenci nie podejmują się zadania związanego z oceną prac naukowych, gdy wykracza ono poza zakres ich naukowego doświadczenia i kompetencji.
 2. Recenzenci biorący udział w ocenie publikacji powinni odmówić udziału w procesie oceniania we wszystkich tych przypadkach, gdy występuje konflikt interesów pomiędzy nimi a osobą ocenianą.
 3. Recenzje i opinie, zarówno pozytywne, jak negatywne, powinny być skrupulatne, dokładne i obiektywne, a oceny uzasadnione.
 4. Recenzenci publikacji naukowych powinni zachować swoje opinie w poufności do chwili ukazania się tych publikacji w druku.
 5. Zarówno recenzenci, jak i redaktorzy prac naukowych nie mogą bez zgody autora wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w dostarczonych im tekstach.

 

Redakcja i Wydawca

 1. Członkowie Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego” są zobowiązani do poufności, zarówno jeśli chodzi o treść nadesłanych i nieopublikowanych artykułów, jak i o informacje o procesie recenzowania. Są one udostępniane jedynie autorom i recenzentom.
 2. Członkowie Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego” nie będą korzystać z informacji z nieopublikowanych artykułów w swoich tekstach bez zgody autorów.
 3. Redakcja publikuje sprostowania oraz uwagi do opublikowanych artykułów i polemiki w specjalnym dziale czasopisma.
 4. Teksty są dostępne na podstawie licencji CC BY 4.0.